Δικαιολογητικά Εγγραφής

Είμαστε στην διάθεση σας για να σας βοηθήσουμε με την υποβολή της αίτησης σας ηλεκτρονικά ή για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε.

Γενικά Δικαιολογητικά για όλες τις Μητέρες

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (και άδεια διαμονής για αλλοδαπές μητέρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης).
 • Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος οικ. Έτους 2019.
 • Πιστοποιητικό οικογενιακής κατάστασης (τελευταίου Εξαμήνου). Για μητέρες αλλοδαπές που η μερίδα τους είναι στην χώρα καταγωγής τους πρέπει το Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης να είναι μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών και να εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου.
 • ΑΜΚΑ εκτυπωμένο από τη σελίδα amka.gr

Ανάλογα με την εργασιακή τους κατάσταση πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα:

 • Βεβαίωση από τον Εργοδότη με το είδος της απασχόλησης Πλήρους ή Μερικής Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου και με ημερομηνία έκδοσης μετά την ημερομηνία πρόσκλησης.
 • Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης (Ε3), ή αντίγραφο πίνακα προσωπικού (Ε4) ή αντίγραφο σύμβαση στο οποίο αναφέρεται η διάρκεια και το είδος σύμβασης.
Για άνεργες μητέρες με κάρτα ανεργίας

 • Βεβαίωση Αποδεικτικού Ανανέωσης Ανεργίας (από ιστοσελίδα ΟΑΕΔ) ή αντίγραφο δελτίου ανεργίας (ΟΑΕΔ) σε ισχύ αν αυτό έχει εκδοθεί εντός τελευταίου τριμήνου.
Για εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα με περιστασιακή απασχόληση (εργόσημο ή ένσημα)

 • Βεβαίωση εργοδότη με είδος απασχόλησης Περιστασιακή Απασχόληση (εργόσημο ή Ένσημα) με ημερομηνία έκδοσης μετά την ημερομηνία πρόσκλησης.
 • Αντίγραφο του εργόσημου μαζί με την απόδειξη κατάθεσης της τράπεζας εντός των τελευταίων 12 μηνών που να αποδεικνύει εργασία τουλαχιστον 2 μηνών.
 • Για τα ένσημα: σε περίπτωση αυτασφάλισης, 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών.
Για ατομική Επιχείρηση

 • Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη (ακόμη και αν οφείλετε ασφαλιστικές εισφορές), ή τις 2 τελευταίες Ταυτότητες Πληρωμής των ασφαλιστικών υποχρεώσεων ΕΦΚΑ για το 2019, με την απόδειξη πληρωμής αυτών.
 • Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό Φορέα.
Για αγρότισσες

Βεβαίωση ασφάλισης από τον Ο.Γ.Α. ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη (όχι μέσω συζύγου) κατά το τελευταίο έτος, ή Ασφαλιστική Ενημερότητα ή τις 2 τελευταίες Ταυτότητες Πληρωμής των ασφαλιστικών υποχρεώσεων ΕΦΚΑ για το 2019, με την απόδειξη πληρωμής αυτών.

Για ΑΜΕΑ

Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑΜΕΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος:

 • Με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται πιστοποιητικό ΚΕΠΑ και
 • Με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της, απαιτείται πιστοποιητικό ΚΕΠΑ.
Για Μητέρες με σύζυγο άνεργο:

Σε περίπτωση που ο σύζυγος είναι άνεργος Βεβαίωση Αποδεικτικού Ανανέωσης Ανεργίας (από ιστοσελίδα ΟΑΕΔ) ή αντίγραφο δελτίου ανεργίας (ΟΑΕΔ) σε ισχύ αν αυτό έχει εκδοθεί εντός τελευταίου τριμήνου.